zavřeno - otevírá v pondělí 3.5. 8:00

Český svaz tělesné výchovy - Okresní sdružení Šumperk

Okresní sdružení Českého svazu tělesné výchovy ( dále jen OS ČSTV) na okrese Šumperk, je dobrovolným občanským sdružením vzniklým podle Zákona 83/90Sb. na Valné hromadě v roce 1993 a zaregistrováno bylo Ministerstvem vnitra ČR dne 10.5.1993. Český svaz tělesné výchovy je organizací demokratickou, nezávislou a nepolitickou.

Je sdružením tělovýchovných jednot a sportovních klubů, jsou-li ustaveny jako samostatné právnické subjekty rovněž podle Zákona 83/90Sb a dále okresních sportovních svazů, jako organizačních článků republikových sportovních svazů sdružených v ČSTV.

Tělovýchovné jednoty sdružené v OS ČSTV si ponechávají samostatnost svého právního postavení, majetku a činnosti.

OS ČSTV zastupuje a hájí jejich zájmy, poskytuje jim zdarma různé služby v oblasti organizační, právní a ekonomické. Sdružené TJ/SK se rovněž podílí na využití vlastních finančních prostředků ČSTV a prostředků, které ČSTV poskytuje stát či orgány Olomouckého kraje.

Okresní sportovní svazy se řídí stanovami OS ČSTV, stanovami svých republikových sportovních svazů a OS ČSTV pro ně vykonává zdarma organizační a ekonomický servis.

Nejvyšším orgánem OS ČSTV je valná hromada, tvořená sborem zástupců sdružených TJ/SK a sborem zástupců sportovních svazů. Valná hromada se schází zpravidla 1 x ročně.

V období mezi valnými hromadami zajišťuje plnění úkolů OS ČSTV výkonný výbor, se sídlem v Šumperku, Tyršova ul. 12.

Základním dokumentem OS ČSTV jsou stanovy.

Šumperk

load